Postępowania Sądowe

 

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze) i postępowań administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Oferta Kancelarii obejmuje wszystkie postępowania sądowe i administracyjne na wszystkich etapach postępowań. Kancelaria oferuje analizę stanu prawnego postępowania z dokładną oceną ewentualnych możliwości procesowych (skutków podjętych czynności procesowych i ich ewentualnych zagrożeń).

 

Umowy

 

Dobrze przygotowana umowa to podstawa udanej transakcji. Poniesienie kosztów profesjonalnej obsługi prawnej, stanowiącej niewielki ułamek wartości przedmiotu umowy, minimalizuje ryzyko komplikacji na etapie realizacji wzajemnej współpracy. Niestety, wobec złożoności systemu prawnego, nierzadko bez znajomości ogółu przepisów, nie sposób ocenić wszelkich konsekwencji wynikających z kontraktu. Moim zadaniem jest ocena i przewidywanie skutków poszczególnych postanowień. Posiadając bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania umów zarówno na potrzeby profesjonalnego obrotu gospodarczego jak i między osobami fizycznymi zawsze staram się możliwie dalece zabezpieczyć istotne interesy Klienta proponując dopuszczalne rozwiązania i instytucje prawne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę.

 

Zakres usługi:

 

 • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów ramowych o współpracy, o roboty budowlane, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych,

 • opiniowanie i przygotowywanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości,

 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących wybranych przez Klienta zagadnień prawnych,

 • negocjacje w przedmiocie ustalenia treści umowy,

 • dochodzenie roszczeń z umów,

 • dochodzenie praw i obowiązków z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

Stała Obsługa Przedsiębiorców

 

Funkcjonowanie przedsiębiorców wiąże się nierozerwalnie z codziennym podejmowaniem czynności niosących ze sobą określone konsekwencje prawne.
Z jednej strony gąszcz przepisów czy też różna ich interpretacja może powodować szereg problemów w zakresie spełnienia obowiązków powszechnie obowiązującego prawa. Z drugiej, zawieranie umów handlowych zawsze rodzi określone ryzyko prawne. Warto to ryzyko określić i spróbować ograniczyć lub wyłączyć w całości. Podstawą mojej współpracy z Klientem jest zawsze zdefiniowanie jego potrzeb i oczekiwań.

 

Moje doświadczenia wskazują, że dziś prawnik to nie rzadko, także doradca biznesowy, z którym Klient konsultuje własne pomysły i plany. Mając wiedzę
o rozwiązaniach i modelach funkcjonujących w obrocie prawnym, potrafię wskazać korzyści z nich wynikające. Nie uciekam od takiej roli, wychodząc naprzeciw wszelkim oczekiwaniom Klientów.

 

Stała obsługa prawna firmy daje szereg korzyści, w tym m. in.:

 

 • obsługę przez radcę prawnego, który zna specyfikę działalności swojego Klienta, dzięki czemu może zaoferować rozwiązania lepiej wpisujące się w jego potrzeby,

 • bezpośredni i szybki kontakt z radcą prawnym w celu uzyskania porady przez telefon czy maila.

 

Zakres usług:

 

 • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek i przedsiębiorców,

 • przygotowywanie i analizę umów,

 • doradztwo w zakresie regulacji wewnętrznych w spółek (m.in. regulaminy, uchwały zarządu, uchwały walnych zgromadzeń),

 • prowadzenie sporów sądowych,

 • windykacja należności.

Usługi Prawne dla Przedsiębiorców

Kancelaria

Designed by Photo & Design

Copyright © 2021 Wojciech Lepiarczyk

Skontaktuj się z nami

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości

RODO

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

podanych w formularzu kontaktowym przez Administratora

w celu i w zakresie niezbędnym do kontaktu informacyjnego
tj. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość,
za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Lepiarczyk,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Lepiarczyk,
ul. 3 Maja 30a, 44-200 Rybnik,
NIP: 642 05 75 07. Więcej informacji na temat
przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się
Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana - dziekujemy
Proszę wypełnić i zaznaczyć wszystkie pola!

Budynek Business Center K1

44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30a

NIP: 642 305 75 07

Tel.: +48 505 664 351

E-mail: kancelaria@wojciechlepiarczyk.pl